Açar sözleriňiziň işleýändigini ýa-da işlemeýändigini kesgitlemek üçin Semaltyň web sahypasy analizatoryny ulanmak


Mazmuny

1. Semaltyň web sahypasy analizatory hakda
2. Sahypa analizatorynyň peýdasy
3. Başlamak

Semaltyň web sahypasy analizatory hakda

Semaltyň web sahypasy analizatory gural web sahypasynyň SEO derňewini has aňsatlaşdyrýar. Web sahypa analizatory, Google-yň seljeriş maglumatlaryna meňzeş hereket edýän adaty web analitik guraldyr.

Mundan başga-da, gural ulanyjy üçin amatly we hasabaty getirýär; Doly web sahypasynyň derňewini geçirmek we jikme-jik hasabat almak üçin diňe birnäçe sekunt ýa-da minut garaşmaly bolarsyňyz. Web sahypa analizatory, SERPs esasly fokus bilen giňişleýin syn berýär.Bu gural, web sahypasyndaky düşünjeler, Meta beýanyndaky söz sözleri, sözbaşylar, atlar, suratlar we mazmunyň özi ýaly tehniki faktorlar bilen üpjün edýär. Şeýle hem, URL-ler, arka baglanyşyklaryň sany we olaryň görnüşi, indekslenen sahypalaryň umumy sany we olar hakda maglumat berýär.

Aboveokardakylardan başga-da, web sahypaňyzyň sosial media öndürijiligini täzeläp bilersiňiz. Şeýle hem, öňdebaryjy seljeriş gözleglerine esaslanýan hereketli düşünjeleriň we teklipleriň sanawyny berýär. Aşakdaky surata serediň.Semalt web sahypasynyň analizatory mugt onlaýn guraldyr we web sahypaňyzdaky zatlara gözegçilik etmäge kömek edip biler. Bu web sahypasynyň seljerijisi, web sahypaňyza gelýänleriň ýa-da sahypaňyza girenleriň we gidenleriň sanyny bilmäge mümkinçilik berýän aýratynlyklara eýedir.

Bu gural bilen gözleg motorlaryndan baglanyşyklaryňyza näçe adamyň basýandygyny hem barlap bilersiňiz. Mysal üçin, ulanyjylaryňyzyň sahypaňyza girmeginiň ortaça wagtyny görüp bilersiňiz. Kompaniýaňyz üçin web sahypasyny ulanýan köp sanly telekeçiniň biri bolsaňyz, bu web sahypasynyň analizçisi web sahypaňyzyň näderejede girdejili bolmagyna gözegçilik edip biler.

“Semalt” web sahypasynyň analizatoryny ulanmak aňsat, sebäbi size diňe web brauzeri gerek. Programma üpjünçiligini göçürip alanyňyzdan soň diňe görkezmelere eýermeli bolarsyňyz we hiç wagt web sahypasy bolmaz. Size diňe bir URL arkaly girip boljak domen ady gerek.

Saparlaryň sanyny hitleri we täsirleri barlamak arkaly aňsatlyk bilen gözegçilik edip bolýar. Şeýle hem, sahypaňyza näçe adamyň gelýändigini we gidýändigini görkezip biler. Şeýle hem, sahypaňyzda näçe sahypanyň açylandygyny, ulanyjylaryň sahypaňyza näçe wagt sarp edýändigini we sahypa görnüşlerini aýdyp biler.

“Semalt” web sahypasynyň analizatoryny ulanyp, sahypaňyza girmek üçin haýsy açar sözleriň ulanylýandygyny bilersiňiz. Şeýle hem gözleg motorlary arkaly näçe adamyň web sahypaňyzy gözländigini bilip bilersiňiz.

Bu maglumatlaryň üsti bilen sahypaňyza girmek üçin ulanylýan açar sözlere aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz. Gözlegleriň sany we bu gözlegleriň sahypaňyzy salgylanma hökmünde ulanýan göterimi baradaky maglumatlar bilen haýsy açar sözleri ulanmalydygyny we haýsy açar sözlerden gaça durmalydygyny aňsatlyk bilen bilip bilersiňiz.

“Semalt” web sahypasynyň analizatory açar söz kesgitlemek üçin gurallar bilen hem gelýär. Sahypaňyza girmek üçin haýsy açar sözleriň ulanylýandygyny we haýsysynyň ulanylmaýandygyny aňsatlyk bilen kesgitläp bilersiňiz. Bu, haýsy açar sözleriň girdejili we haýsysynyň peýdaly däldigini bilmäge kömek eder. Sahypaňyz üçin açar sözleri saýlanyňyzda, bäsdeşlige ukyplydygyna göz ýetiriň. Bu açar sözler, onlaýn sözler üçin iň köp gözlenýän bolmaly.

Bulardan başga-da, iň möhüm açar sözler bolmaly. Semaltyň web sahypasynyň analizçisi onlaýn pul gazanmakda köp kömek edip biler. Bu, häzirki döwürde kärhanalaryň köpüsiniň bu görnüşli sahypa analizatoryny ulanmagynyň sebäplerinden biridir. Sahypaňyzdaky traffigi yzarlamak has aňsat. Şeýle hem açar sözleriňiziň işleýändigini ýa-da işlemeýändigini kesgitlemek aňsat.

Sahypa analizatorynyň peýdasy

Web sahypasynyň analizatoryny ulanmagyň aç-açan peýdasy, SEO-nyň näderejede işleýändigine gözegçilik edip bilersiňiz. SEO-yňyzyň öňe gidýändigine we durmaýandygyna göz ýetirmek isleýärsiňiz. Meseleleri ir tapyp bilseňiz, SEO-dan has öňe geçmezden düzedip bilersiňiz. Şeýle hem, SEO-da üýtgeşmeler girizmek zerurlygyny görmek üçin bu guraldan peýdalanyp bilersiňiz. Eger şertnamany bozýandygyny bilýän bir mesele tapsaňyz, SEO-yňyz erbetleşmänkä şol üýtgeşmeleri girizip bilersiňiz.

Emma web sahypasy analizatoryny ulanmagyň başga bir peýdasy bar. Bularyň biri, adatça web sahypaňyz hakda pikir edişiňizden has köp maglumat tapyp bilersiňiz.

Mysal üçin, köp sanly mazmun alýandygyňyza düşünip bilmersiňiz. SEO hünärmenleriniň köpüsi, web sahypasynyň mazmunynyň diňe bir göteriminiň köp dürli web sahypalarynda paýlanýandygyny görseňiz, bu köp sanly mazmun sahypalaryny alýandygyňyzy aňladýar.

Web sahypasynyň analizatoryny ulanmagyň ýene bir peýdasy, web sahypaňyzyň gözleg motorlarynda nirede ýerleşdirilendigini anyk bilmegidir. Google-da ýa-da beýleki gözleg motorlarynda web sahypaňyzyň nirede ýerleşýändigini bilmeýän bolsaňyz, reýtingiňizi ýokarlandyrmak üçin nirede üýtgeşmeler girizmelidigini bilmersiňiz.

Gözleg motory optimizasiýasynda gaty tejribeli bolsaňyzam, gözleg motorlarynda web sahypaňyzyň nirededigini bilmek gaty bulaşyk bolup biler. Bu gural täze başlanlar üçin hem gaty peýdaly bolup biler. Gözleg motorlarynda häzirki ýagdaýynyň nämedigini görmäge kömek edýär.

Islendik SEO hünärmeniniň size aýdyp berjek ilkinji zatlarynyň biri, reýtingiň başyna çykmak üçin wagt gerek. Käbir bilermenler beýlekilerden has çalt baryp bilse-de, bir sahypa gurmaga we ondan pul gazanmaga synanyşýan her bir adam alýan traffigini nädip seljermelidigini we web sahypalaryny gowulandyrmak üçin işlemelidigini bilmelidir.

Bu işlemegiň usuly, belli bir günde näçe adamyň açar sözleri gözleýändigini anyklamak üçin bu guraldan peýdalanyp bilersiňiz. Soň bolsa, şol maglumatlary şol açar sözleri ýörite nyşana almak üçin optimallaşdyrylan sahypalary döretmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Web sahypaňyzyň berlen açar söz üçin gowy tertipleşdirip bilmezliginiň birinji sebäbi, gözlegleriň gaty az bolmagydyr. Şeýle-de bolsa, bu guraly ulanmak bilen, belli bir günde näçe adamyň şol aýratyn sözleri gözleýändigini aňsatlyk bilen görüp bilersiňiz.

Bu, sahypalaryňyza gözlegleriň mukdaryny köpeltmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde-de talap edilýän sahypany görmän derrew bir sahypany terk edýän gözleg motorynyň göterimi bolup durýar. Bokary dykyzlyk derejesi sahypaňyz üçin uly kynçylyklary aňladyp biler, sebäbi ol göwnüçökgün we bizar ediji mahabatlardan doldurylar.Web sahypasynyň analizatoryny ulanmagyň ýene bir möhüm sebäbi, diňleýjileriň köpüsiniň nireden gelýändigini görkezmegidir. Bu, has köp maksatly traffigi girizmek üçin marketing kampaniýalaryňyzy gowulaşdyrmaga mümkinçilik berer.

Girýänleriňiziň nireden gelýändigini anyk bilmek bilen, güýjüňizi şol ýerdäki mahabatlara jemläp bilersiňiz. Bu, kampaniýalaryňyzyň biderek bolmaýandygyny we hakykatdanam şol mahabatlaryň üsti bilen pul gazanmak ähtimallygyňyzy üpjün eder.Bu funksiýalary ýerine ýetirip bilýän mugt göçürip alyp boljak dürli programma programmalary bar. Şeýle-de bolsa, bu programmalar web sahypalaryňyza kimiň girýändigi barada has çuňňur düşünje berip biljek analizator üçin pul töläniňizde alyp boljak derejede täsirli däl.

Bu programmalaryň käbiri, ýygnan maglumatlaryňyzy yzarlamak üçin has köp mümkinçilik berýär. Beýleki programmalar, girýän sahypalaryňyzy yzarlar we hatda her sahypa girmek üçin näçe wagt sarp edendigi barada statistika berer. Bu programmalaryň köpüsi bularyň hemmesini awtomatiki ýerine ýetirer we size düşünmek üçin zerur maglumatlary görkezýän grafikler we diagrammalar bilen üpjün eder.

Web sahypasynyň analizatoryny ulanmagyň iň uly peýdasy, sahypalaryňyzy üstünlikli edýän zady kesgitläp bilersiňiz. Soň bolsa, has üstünlikli mahabatlary döretmek we sahypaňyza girýänleriň sanyny köpeltmek üçin bu üstünlikli maglumatlary ulanyp bilersiňiz. Trafigiňiziň näme üçin köpelýändigini we wagtyň geçmegi bilen beýle çalt köpelýändigini we haýsy usullaryň işleýändigini we haýsysynyň hem işlemeýändigini öwrenersiňiz.

Başlamak

Başlamak üçin. Web sahypaňyzyň URL-ni aşakda görkezilişi ýaly URL giňişligine girizmeli.Web URL-ňizi girizeniňizden soň, Semalt-a rugsat bermek üçin Enter basyň Web sahypa analizatory gözleg botlary sahypaňyzy derňeýär.Günäkärlemegiň netijesi ýokardaky ýaly bolmaly.Webpage Analyzer bot tarapyndan döredilen netijä eýe bolanyňyzdan soň, web sahypaňyzyň umumy işleýşini bilersiňiz. Web sahypaňyzy barlamak üçin ýeterlik däl, sahypaňyzyň ýagdaýyny gowulaşdyrmaga we has gowy tertipli web sahypasynyň maglumatlaryny gözlemeli. Elbetde, Semalt bu ugurda gitmeli. Bilermen SEO toparymyz, isleýän iň ýokary derejeli sahypaňyzy almaga kömek etmek üçin elmydama elýeterlidir.


mass gmail